zBOŽÍ 67, Úbislavice, 509 01    +420 777 920 380

STAVTE S RADOSTÍ, DELEGUJTE STAROSTI

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Osoba, která stojí na staně investora je technický dozor investora, ve zkratce TDI.

co nabízím

Pomoc při vyjednání smlouvy o dílo; kontrolu rozpočtu; kontrolu průběhu stavby a harmonogramu. Ověření použitých materiálů v souladu s projektem.
Přejímání dílčích částí stavby. Upozornění na vady a nedodělky. Kontrolu stavebního deníku. Pořízení průběžné fotodokumentace stavby.

co získáte

Budete mít technickou oporu při jednání s dodavatelem a při řešení problémů, které se objevují během stavby. Realizací služby je účast a kontrola na stavbě. Frekvence kontrol je závislá na intenzitě a harmonogramu výstavby.

součinnost

TDI je člověk na vaší straně, ale neobejde se bez vaší účasti, spolupráce a aktivní komunikace. Při prosazení nápravy má TDI jen takovou pravomoc, kterou zahrnete do smlouvy o dílo s realizační firmou.

REFERENCE

FAQ (ČKD)

Často kladené dotazy a jejich odpovědi.

Již při výběru stavební firmy, přípravě smlouvy o dílo a kontrole rozpočtu.

Ano.
Sice TDI už nezasáhne do přípravy dokumentů, které jsou již podepsány, ale bude řešit situaci na stavbě samotné. A to je podstatné!

Na tuto otázku si musí každý odpovědět sám. Zvažte, že vaše investice do stavby je v řádu několika milionů korun a výdaje na TDI se mohou pohybovat třeba okolo 0,5 až 1%. TDI je zejména užitečný pro osoby, které se nepohybují ve stavebnictví.

Typicky spočívá tato práce:

v kontrole průběhu stavby a harmonogramu dle smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem;
> v kontrole použitých materiálů a jejich soulad s projektovou dokumentací;
> v kontrole přípravy subdodávek, děje-li se tak mimo staveniště (výroba panelů v továrně,…);
> v přejímání dokončených stavebních výkonů;
> v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty;
> v upozorňování investora a dodavatele na vady a nedodělky;
> v prověření dodavatelských faktur;
> v kontrole vedení stavebního deníku;
> účast na kontrolních a předávacích dnech;
> sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn;
> zajištění průběžné fotodokumentace v elektronické podobě;
> vyřizování reklamací;

CENA

Cena technického dozoru investora se pohybuje v rozmezí 690 až 460Kč/ hod. Ta je stanovena dohodou na základě rozsahu a druhu objednané práce. Náklady na cestu jsou kalkulovány samostatně. Vše je vykazováno transparentně podle skutečnosti. Jsme plátci DPH, ceny jsou uvedeny bez DPH.